Select Page

Building Bharat-Boston Biosciences (B4) Program

2019 Synthetic Biology Workshop Participants


A. Ajith

Anjali Garg

Annapoorna Pai A

Aravindan Narayanan

Arun Thapa

Avni Nagpal

Debolina Pramanik

Dhiraj Jain

Gayathri Vinjamuri

Manuj Bandral

Praveen Nath

Rahul Khetan

Sarath Nair

Sarthak Satpathy

Satya Patel

Shivangi Mishra

Shrikant Nema

Smruti Rout

Sourik Dey

Sriram Kumar

Subhayan Das

Tarun Mascarenhas

Vedanth Sriram

Vishnu Reddy

Yamini Vadapalli